حرف ه

شعر با ه شروع شه. بواسطة Hanrshid

2022-12-08
    بسبوس و سالي
  1. شهر مکه است شهر غربت تو
  2. بواسطة Ur7ayaty